Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị:

     1. Ông Thái Minh Thuyết                 -         Chủ tịch HĐQT

      2. Bà Nguyễn Thị Út Em                  -         Thành viên HĐQT

      3. Ông Trần Kỳ Xiết                        -         Thành viên HĐQT

      4. Ông Trần Minh Quang                 -         Thành viên HĐQT

      5. Ông Phan Hoàng Tuấn                 -         Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát:

       1. Ông Nguyễn Thái Thanh Phong    -       Trưởng ban Kiểm soát
       2. Ông Nguyễn Thanh Phương         -        Thành viên BKS
      
       3. Ông Lê Phúc Thịnh                     -       Thành viên BKS

Ban Tổng giám đốc:

          1. Ông Thái Minh Thuyết                 -       Tổng Giám đốc    -    0939.391.959

      2. Ông Trần Minh Quang                  -       Phó Tổng GĐ      -    0989.680.360