Cổ đông

Lý lịch trích ngang chủ chốt

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CB-CNV CHỦ CHỐT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT ...

Danh sách giám đốc các bộ phận công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o---------- ----------o0o---------- DANH SÁCH GIÁM ĐỐC CÁC BỘ PHẬN CÔNG TY Số TT Họ và Tên Chức vụ Số Điện Thoại 1 Nguyễn Thái Thanh Phong Giám đốc 0903 118 971 2 Lê Quốc Khải Giám đốc vật tư 0939 102 007 3 Nguyễn Thanh Phương Giám đốc Marketing...

Danh sách HĐQT và BKS công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o---------- ----------o0o---------- DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY Số TT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú HĐQT 0 1 Thái Minh Thuyết Chủ tịch HĐQT 2 Nguyễn Thị Út Em TV HĐQT 3 Trần Kỳ Xiết TV HĐQT 4 Trần Minh Quang TV HĐQT 5 Phan Hoàng...