Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
 
----------o0o----------
Số : 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ
 
TP Cần Thơ, ngày 29  tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005.
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ.
Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi măng Cần Thơ số 02/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, bao gồm :

1.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT
Các chỉ tiêu chủ yếu
Đơn vị tính
Thực hiện
So sánh với năm 2010(%)
I
XI MĂNG + OXY + ĐÓNG TÀU
 
 
 
1
Tổng giá trị tài sản
Đồng
194.493.833.449
95,54
2
Nguồn vốn chủ sở hữu
Đồng
109.337.567.613
100,25
3
Sản lượng sản xuất:
 
 
 
 
     - Xi măng:
Tấn
177.837,26
80,21
 
     - Hơi kỹ nghệ
Chai
111.614
103,35
4
Doanh thu thuần
Đồng
215.565.879.931
96,43
5
Lợi nhuận trước thuế
Đồng
6.416.212.037
34,53
6
Lợi nhuận sau thuế
Đồng
5.163.220.174
36,77
7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Đồng
1.122
31,97
8
Nộp ngân sách
Đồng
6.545.788.328
143,44
9
Thu nhập bình quân đầu người/tháng
Đồng
4.000.000
100,00
10
Đóng góp xã hội
Đồng
227.448.760
37,84
11
Giải quyết việc làm
Người
153
96,23

2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu

2011

2012

2012/2011 (%)

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

46

46

100

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

215,5

440

204

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

5.163

15

290,5

Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu thuần (%)

2,39

3,40

147,8

Cổ tức (%)

18

18

100

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

3.Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do Công ty Kiểm toán và Tư Vấn A & C

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Báo cáo về hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 2 : Thông qua Công ty kiểm toán năm 2012

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)
(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2012/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2012 )

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

ĐIỀU 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

1. Phương án trích lập các quỹ

1.1 Phương án trích lập các Quỹ như sau :

-Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi) sẽ được dự phòng :

+ Chi trả Cổ tức (phương án trả cổ tức sẽ được thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2011).

+ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 15%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương : 994.474.533 đồng.

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

1.2 Thông qua Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và đề xuất thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 : 59.400.000 đồng.

Trong đó :

+ Thù lao cho HĐQT: 47.300.000 đồng.

+ Thù lao cho Ban Kiểm soát: 12.100.000 đồng

- Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 dự kiến: 0,5%/LNST

Phương án chia cổ tức năm 2011:

HĐQT Công Ty quyết định không chia cổ tức cho năm 2011. Lý do :

- Tình hình Công Ty đang gặp khó khăn, gữi cổ tức lại đầu tư phát triển vào sản xuất kinh doanh Công ty.

- Hiện nay các ngân hàng đang xiết chặt cho vay nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty.

- Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2012

Đại hội đã thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi, dự kiến là 18%/năm (tương đương 1.800 đ/cổ phiếu). (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2012/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2012)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính :

Tiếp tục góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Áng Sơn 2, Quảng Bình và đầu tư góp vốn vào Công ty CP COSEVCO 6 theo phương án góp vốn và lộ trình đã ký kết giữa các bên.

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 01/2012/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 05 năm 2012 ).

ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 7: Thông qua các chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS đã bầu tạm thời và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội thông qua việc phê chuẩn Ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT thay Ông Lê Hoàng Kha.

Đại hội thông qua việc phê chuẩn Ông Nguyễn Thái Thanh Phong chức vụ Trưởng BKS, Ông Nguyễn Thanh Phương giữ chức vụ Thành viên BKS thay cho ông Phạm Tấn Ngọc .

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

ĐIỀU 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ này ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:
 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Các cổ đông Công ty;
 
CHỦ TỊCH HĐQT
- Thành viên HĐQT
 
 
- Thành viên Ban kiểm soát;
 
THÁI MINH THUYẾT
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
   
- Lưu VT.