Biên bản kì họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
 
----------o0o----------
Số: 01/2011/BB-ĐHĐCĐ
 
TP Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 năm 2012

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Thời gian: 09 giờ 30 ngày 29 tháng 05 năm 2012

Địa điểm: 4-6 Ngô Gia Tự, P. Tân An , quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chủ tọa cuộc họp: Ông Thái Minh Thuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ.

Trưởng ban Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Phương.

NỘI DUNG KỲ HỌP

Phần 1.Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

1. Người báo cáo: Ông Lê Hữu Tín
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 4.600.000 cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 4.600.000 cổ phiếu do 413 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 413 cổ đông, đại diện cho 4.600.000 tổng số phiếu biểu quyết của Công ty;
5. Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 31 cổ đông, đại diện cho 3.724.148 cổ phần, tương đương với 81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
6. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 của công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2.Giới thiệu Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp,

Ban Chủ tọa bao gồm:
- Ông Thái Minh Thuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trần Ký Xiết – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Trần Minh Quang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Chủ tọa cuộc họp là: Ông Thái Minh Thuyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 3.724.148 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phần 3.Đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban Thư ký Đại hội gồm:
- Ông Nguyễn Thanh Phương – Trưởng ban
- Bà Tạ Thanh Kim – Thành viên
Ban kiểm phiếu bao gồm:
- Ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng ban
- Ông Tạ Thanh Hùng – Thành viên
Đại hội đã thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 3.724.148 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phần 4.Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

Ông Nguyễn Thái Thanh Phong đọc Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 3.724.148 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phần 5.Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012.

Người báo cáo: Ông Trần Minh Quang – Thành viên HĐQT
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012, với tỷ lệ như sau:
- Ông Trần Ký Xiết – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 6.Phần 6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 7.Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2011.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT
Người báo cáo: Ông Trần Minh Quang – Thành viên HĐQT
Nội dung: (báo cáo đính kèm )
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
Người báo cáo: Ông Nguyễn Thái Thanh Phong – Thành Viên Kiểm soát
Nội dung: (báo cáo đính kèm )
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 8.Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2012

Người báo cáo: Ông Lê Hoàng Kha – Thành viên HĐQT
Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2012) thực hiện công ty kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 9.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch chia cổ tức năm 2012.

Người báo cáo: Ông Lê Hoàng Kha – Thành viên HĐQT
Nội dung: Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2012
Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 10.Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2010 và Đề xuất tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011

Người báo cáo: Ông Lê Hoàng Kha – Thành viên HĐQT
Nội dung: Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2012
Đại hội biểu quyết thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và Đề xuất tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 với tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 11.Phương án chia cổ tức năm 2011 và chia cổ phiếu thưởng.

Đại hội biểu quyết thông qua việc chia cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi là 18% (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2012) với tỷ lệ cụ thể như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 12.Thông qua kế hoạch đầu tư

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2012 (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2012) với tỷ lệ cụ thể như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 13.Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Nội dung: Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2012
Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động tỷ lệ như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 14.Phần 14. Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Cty.

Đại hội biểu quyết thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cty với tỷ lệ cụ thể như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 15.Phần 15. Thông qua chức danh thành viên HĐQT, trưởng ban kiểm soát đã bầu tạm thời và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua việc Ông Phan Hoàng Tuấn vào thành viên HĐQT thay thế Ông Lê Hoàng Kha như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Thái Thanh Phong thay thế Ông Phạm Tấn Ngọc giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát như sau:
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:
Ông Nguyễn Thanh Phương trúng cử vào chức vụ thành viên Ban kiểm soát.
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 16.Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Thái Minh Thuyết – Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không tán thành: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
Tỷ lệ không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.


Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 29 tháng 05 năm 2012.

Đại hội kết thúc 11h30 cùng ngày và Biên bản kỳ họp được đọc lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, và được 100% cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 
 
CHỦ TỌA
 
   

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

 
THÁI MINH THUYẾT