Danh sách HĐQT và BKS công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
----------o0o----------
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Số TT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
HĐQT 0
1 Thái Minh Thuyết Chủ tịch HĐQT
2 Nguyễn Thị Út Em TV HĐQT
3 Trần Kỳ Xiết TV HĐQT
4 Trần Minh Quang TV HĐQT
5 Phan Hoàng Tuấn TV HĐQT
BKS 0
6 Nguyễn Thái Thanh Phong Trưởng ban
7 Tống Duy Can Thành viên
8 Lê Thị Bích Thủy Thành viên
Tổng cộng: 08 người