Danh sách giám đốc các bộ phận công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
----------o0o----------
DANH SÁCH GIÁM ĐỐC CÁC BỘ PHẬN CÔNG TY
Số TT Họ và Tên Chức vụ Số Điện Thoại
1 Nguyễn Thái Thanh Phong Giám đốc 0903 118 971
2 Lê Quốc Khải Giám đốc vật tư 0939 102 007
3 Nguyễn Thanh Phương Giám đốc Marketing kiêm Giám đốc xí nghiệp tiêu thụ xi măng Áng Sơn 0918 157 144
4 Trần Minh Quang Phó Tổng Giám Đốc 0989 680 360