Tin tức

Địa điểm tổ chức đại hội cổ đông

Thông báo - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ. Click link bên dưới để tải file về: Địa điểm tổ chức đại hội cổ đông

Dự thảo tài liệu DHDCD thường niên 2016_CCM chính xác 13.04.2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 Click link bên dưới để tải file về: Dự thảo tài liệu DHDCD thường niên 2016_CCM  chính xác 13.04.2016

Chương trình họp 2016

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Thời gian tổ chức: Từ 09:00 đến 11:30 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản & xi măng Cần Thơ Địa chỉ:   Quốc lộ 80, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Click link bên dưới để...

Giấy ủy quyền và đăng ký dự họp 2016

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Kính gửi: Công ty Cổ Phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ Click link bên dưới để tải file về: Giấy ủy quyền và đăng ký dự họp 2016