Tin tức

Thư mời DHDCD thường niên 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần  Khoáng Sản &Xi Măng Cần Thơ xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty. Click link bên dưới để tải file về: Thư mời DHDCD thường niên 2016

CCM_CBTT_Báo cáo thường niên 2015

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Cty FPTS. - Cty Helloworld. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ gửi Báo cáo thường niên năm2015 . Kính nhờ Quý cơ quan CBTT theo qui định. Click link bên dưới để tải...

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Cty FPTS. - Cty Helloworld. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.   Kính nhờ Quý cơ quan CBTT theo qui định. Click...

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ năm 2015 đã được kiểm toán

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Cty FPTS. - Cty Helloworld. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ gửi Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2015 đã được kiểm toán.   Kính nhờ Quý cơ quan CBTT theo qui...