Tin tức

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC cty Mẹ quý 3-2016

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Biên bản CBTT cty Mẹ quý 3-2016, Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC cty Mẹ quý 3-2016

CCM_CBTT24H-Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Biên bản CBTT thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.

Giải trình chênh lệch Doanh thu lũy kế của BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét

giải trình chênh lệch Doanh thu lũy kế của BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét