Tin tức

CCM_CBTT_Báo cáo thường niên 2015

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Cty FPTS. - Cty Helloworld. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ gửi Báo cáo thường niên năm2015 . Kính nhờ Quý cơ quan CBTT theo qui định. Click link bên dưới để tải...

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Cty FPTS. - Cty Helloworld. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ gửi Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.   Kính nhờ Quý cơ quan CBTT theo qui định. Click...

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ năm 2015 đã được kiểm toán

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Cty FPTS. - Cty Helloworld. Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ gửi Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2015 đã được kiểm toán.   Kính nhờ Quý cơ quan CBTT theo qui...

Thông tin tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Vị trí...

CCM_CBTT_ĐHĐCĐ bất thường

Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_ĐHĐCĐ bất thường