Tin tức

CCM_CBTT_Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2106

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BC tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 2016. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất quý 2-2016 chưa soát xét

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BCTC hợp nhất quý 2-2016 chưa soát xét. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC hợp nhất quý 2-2016 chưa soát xét

CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ quý 2-2016 chưa soát xét

Công ty cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ gửi Toàn văn BCTC Cty Mẹ quý 2-2016 chưa soát xét. Click link bên dưới để tải file về: CCM_CBTT_Toàn văn BCTC Cty Mẹ quý 2-2016 chưa soát xét

Hợp đồng kiểm toán

- Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ Click link bên dưới để tải file về: Hợp đồng kiểm toán

CCN_CBTT_Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và Biên bản Đại hội

Biên Bản Kỳ Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản và Xi Măng Cần Thơ Click link bên dưới để tải file về: CCN_CBTT_Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và Biên bản Đại hội